HUSORDEN for Ejerforeningen Frugtvangen

 

På ALLE friarealer på ejendommen SKAL hunde og katte føres i snor.

Det er IKKE tilladt at lufte hun­de og katte på legepladserne.

Det er forbudt at hænge vasketøj på terrasser og altaner over rækværkshøjde.

Det er forbudt at henstille klapvogne, cykler, legetøj m.m. (barnevogne i daglig brug undtaget), i opgangens indgangsparti (ved postkasser) samt på opgangens reposer.

Det er forbudt at henstille sko og lignende på trappe og trappereposer, samt opsætte skohylder, skabe m.m. 

Det er ikke tilladt at henstille nogle former for effekter i sikringsrummet samt udenfor kælderrummene, dog med undtagelse af cykler og knallerter (der er i brugbar stand), som må henstilles i sikringsrummets forrum. Henstilling heraf må dog kun ske på en sådan måde, at det ikke udgør en hindring for almindelig færdsel gennem rummet, herunder adgang til pulterrum.

Det er forbudt at henstille campingvogne, lastvogne og større varevogne på ejendommens område. Campingvogne, trailere med videre, undtaget på specielt anvist/lejet område.

Parkering på ejerforeningens område, er kun tilladt på de udlagte P pladser.

Parkering i parkeringskældre udenfor anvist/lejet plads er ikke tilladt. Anviste/lejede P-pladser må kun benyttes til indregistrerede motorkøretøjer, såfremt anden aftale ikke er truffet med bestyrelsen. Foreningens enheder er undtaget.

Opbevaring af brandbart materiale/væsker i P-kældre, må kun finde sted i aflåste enheder, og skal i øvrigt overholde brandvedtægten.

Affaldsskakten må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald, der skal være forsvarligt indpakket. Flasker, glas og papir henvises til opstillede containere. Der må IKKE henstilles affald på ejendommens område. Kommunens betingelser for håndtering af affald, skal også overholdes. (se love og regler)

Forslag, klager m.v. behandles kun i bestyrelsen, når disse er fremsat skriftligt.

Det forventes at beboerne tager behørigt hensyn til øvrige beboere med hensyn til larmende adfærd. Unødig og gentagende hundeglam, o. lign betragtes som overtrædelse af husorden.

Brug af slagboremaskine mm må kun forekomme indenfor fø1gende tider.

 

Mandag - fredag:                       kl. 9.00 - 19.30

Lørdag  -                                  kl. 9.00 - 14.00

Søn  og helligdage:                    kl. 9.00 - 12.00

 

Kørsel på gang og cykelstier uden særlig tilladelse er IKKE tilladt.

Leg og boldspil er ikke tilladt i parkeringskældrene.

Alle omkostninger inkl. administration, forbundet med opretholdelse/genskabelse af husorden er for ejers regning.(ejer = Ejer af E.L.) (Enhver ejer er ansvarlig for de personer der henhører/besøger hans E.L se vedtægterne.)

I øvrigt henvises til vedtægternes pgf. 22.

I øvrigt henvises til vedtægter og deklarationer for området.

 

Ejerforeningen Frugtvangen v/bestyrelsen