Ejerforeningen Frugtvangen har tegnet følgende kollektive forsikringer, der dækker samtlige bygninger, og dermed samtlige 280 ejerlejligheder: 

 

Bygningsbrand, der omfatter faste el-installationer, fast bygningstilbehør, faste installationer og faste bygningsdele.

Hus- og grundejerforsikring, herunder hus- og grundejeransvar. Dækker samme områder som bygningsbrand.

Insekt- og svampeforsikring.

Udvidet rørskadeforsikring, der dækker utætheder i skjulte rør i og under bygningerne. Ved skjulte rør forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, skunk, vægge og lignende. Dækker dog ikke skader forårsaget af sivninger fra tærede rør, der normalt ikke er skjulte, selv om en ejer måtte have skjult disse, eller skader der skyldes manglende vedligeholdelse.

Stikledningsforsikring.

Restværdiforsikring.

El-skadeforsikring, der dækker skade på bygninger, stikledninger, hovedtavler og styringsanlæg. Dækker ikke skader på genstande, der er eller ville være forsikret mod el-skader ved anden forsikring, uanset om en sådan er tegnet eller ej.

Sanitetsforsikring, der dækker de til bygningen hørende håndvaske, wc-kummer, cisterner, badekar og udslagskummer. Dog ikke haner, blandingsbatterier, rørinstallationer og mekanisk udstyr. Dækker ej heller skade alene på emalje eller glasur, ridsning samt afspringninger af splinter eller fliser.

Glasforsikring dækker direkte skader på dør- og vinduesruder, ruder i skillerum, faste spejle og keramiske kogeplader ved brud. Dækker ikke skader på elektriske pærer og neonrør, samt punktering og utætheder i sammensætningen af termoruder eller ridsning, afspringning af splinter og fliser.

Nøgleforsikring, der dækker rimelige og nødvendige udgifter til omstilling/udskiftning af lås(e), efter en eller flere nøgler er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveriforsikringen. 

Udskiftning af låse må alene finde sted, når omstilling ikke er mulig og der er truffet aftale med Alm. Brand

Forenings- og bestyrelsesansvarsforsikring.

 

Alle skader skal, så snart skaden opdages, omgående anmeldes til ejerforeningens kontor, eller den i bestyrelsen, der er ansvarlig for forsikringer. Se telefoner på Infokanalen.

Ingen skade må påbegyndes udbedret, før Alm. Brand har givet accept. Dog bør skadebegrænsende foranstaltninger iværksættes umiddelbart.

Ejerforeningen rekvirerer skadeanmeldelse og taksator, samt besigtiger skaden.

 

Skadeanmeldelse skal dog underskrives af skadelidte.