Grønt vedligehold

Grønt vedligehold varetages af L. K. Ejendomsservice v/Lars Øhrstrøm, der varetager komplet Ejendomsservice i Frugtvangen – beskrevet i det følgende. Han har været tilknyttet foreningen siden 2021, så han kender Frugtvangen godt, og har været god til at fastholde og udbygge den positive udvikling og dialog til bestyrelsen, beboerne, de tilknyttede håndværkere, underleverandører og Egedal Kommune.

Ejendomskontoret Pærevangen 21 kld. har kontortid mandag og fredag kl. 7-7.30. Telefontid mandag-torsdag 7-15 fredag 7-12 på 4030 9236 eller 2163 6719. Ejendomsfunktionæren har også telefonen åben for akutte opkald, således beboere, bestyrelse og håndværkere kan komme i kontakt med ham ved pludseligt opståede skader, utætheder eller tilkaldelse af låsesmed. Ikke-akutte opkald faktureres Ejerforening med timepris plus aften- og weekendtillæg. Fast afløser ved ferie og sygdom.

Opgaver og funktioner udføres af L.K. Ejendomsservice kontinuerligt og er ikke fastsat med et bestemt antal gange. Ejendomsmesteren udfører følgende:

 • Daglig morgentur gennem bebyggelsen og alle stier for at efterse belysningen ved nedgangspartierne og gadelamper, samle affald, hilse på beboerne samt registrere evt. uheld, skader mm.
 • Håndtering af beboerhenvendelser vedr. vand, varme, el, træværk, observationer, kloak, nedløbsrør, trapperengøring, dørpumper, bestilling af nye eller ekstra systemnøgler.
 • Koordinere information til beboere i forbindelse med lukning af vand/varme.
 • Kontrol af varmeforsyninger. Varmecentraler i alle 12 blokke efterses to gange ugentligt, og varmtvandsbeholdere udslammes en gang ugentligt. Vandtryk, frem- og returtemperatur og cirkulationspumpe kontrolleres. Ved fejl kontaktes VVS-firma og undertegnede indgår i justering af anlægget hvis muligt. Utætheder meldes til forsikringen. Hvis der skal lukkes for vandet under reparation, sættes der opslag op i opgangene fire dage før, så beboerne er varslet i god tid.
 • Samle affald i hele bebyggelsen. Tilse affaldspladser, storskraldsskure og kontakte Kommunen, når der ikke bliver hentet affald. Tømme affaldsspande ved lygtepæle og i P-kældre. Rengøre top af molokker. Bortskaffe indsamlede juletræer.
 • Gennemgang af legeplads og holde sandkassen fri for blade, ukrudt og glemt eller efterladt affald.
 • Udskiftning af defekte lyskilder ved nedgangspartierne, i opgange, i P-kældrene og alle gadelamper på stierne også stien til fælleshuset. Fjerne spindelvæv i hjørner og kroge ved lyskilderne i P-kældere. Kontakte Kommunen ved manglende lys på Pære- og eller Blommevangen.
 • Renhold af stier, veje og grønne områder. Gennem efteråret og vinteren holdes stierne i bebyggelsen fri for blade. Parkeringspladser renses, fejes, blæses eller luges fri for snavs, blade og ukrudt.
 • Vedligeholde brandskabe i P-kældrene og bestille brandteknisk eftersyn. Sikre at brandsluknings-udstyret er i orden i henhold til sidste rapport fra Dansk Brandteknik i alle blokke.
 • Holde øje med kloak- og regnvandsafløbene i P-kældrene. Tilkalde hjælp ved tilstopning eller manglende ydeevne. Hjælpe beboerne med deres nedløbsrør i forbindelse med tilstopning.
 • Renhold af indgangspartier til opgange, Rense risten ved alle indgangsparti og rengøre for blade. Fjerne papir, tom emballage, cigaretskod, støv, asfaltgranulat.
 • Feje P-kældre og rense ACO-render til P-kældere.
 • Smøre og justere låse og dørpumper.
 • Adhoc opgaver som eksempelvis bestille og udskiftet navneskilte ved ind- og udflytning.
 • Uddele beboernes slutafregning for varmeforbrug 1 gang årligt.
 • Koordinere nøgler ved håndværkerbesøg.
 • Være administrator og beboer behjælpelig i forbindelse med forsikringssager.
 • Varetage skiltning vedr. udlejningspladser i p-kælderen.
 • Gennemgang af efterladte cykler, løbehjul og knallerter i kælderrummene og i p-kældrene, og påsætte manilamærker samt opsætte opslag i opgangene. Efterfølgende indsamle og bortskaffe dem og kontakte politiet.
 • Uddele skrivelser til de lejligheder der har ting stående i P-klæder og følge op på at skrivelsen virker.
 • Koordinere tilkald af håndværkere i forbindelse med tilstoppede kloakker og ventilationssystemer samt vandskader.

Det grønne område

 • Hækkeklipning, Ligusterhækkene klippes to gange årligt. Bortskafning af afklip. Markeret med grønt på vedhæftede kort.
 • Græsslåning, en gang ugentligt efter kl. 10.00 fra april til og med oktober inkl. græsrabatten på Frugtvangen til imødegåelse af fremvækst af uønskede træ og andet. Markeret med grønne prikker på vedhæftede kort.
 • Buske klippes 1 gang årligt. Eksempelvis beskæres rosenbuskene minimum én meter ind, så beboerne kan stige ud af deres bil uden at risikere døren. Gavlene klippes individuelt og i samråd med bestyrelsen. Bortskafning af afklip. Markeret med blåt på vedhæftede kort.
 • Frirumsbeskæring foretages løbende. Holde buske, bede og parkeringspladser fri for ukrudt. Beskære buskene så veje og stier holdes åbne imellem blokkene og ud til offentlig stier. Klippe hækken på begge sider af trappenedgangen fra Frugtvangen ned til gang- og cykelstien. Klippe hækken i den passage ud mod Kongemosen nede ved fælleshuset. Holde buske og bede fri for uønsket vækst i form af selvsåede ahorn-, kirsebær- og hyldetræer. Beskæring af generende sidegrene afklippes løbende. Ligeledes beskæres syge, døde og eller knækkede grene løbende. Beskæring af enkeltstående træer ud fra dets placering, art og ønske fra bestyrelsen. Klipning af græskanter i forbindelse med parkeringspladserne, buske og rundt om lamperne på stierne i bebyggelsen. Asfaltstierne skal være fri for buske/hække. Markeret med lilla.
 • Perimeterhegnet Fastholdelse at læbælteelementer/hegn og krat, 1 gang årligt samt udtynding i etaper i vinterhalvåret. Angivet med gult.
 • Ukrudtsbekæmpelse på området – manuel og termisk.

Håndværkere

 • Aktiv deltagelse i bestræbelserne på at optimere udgifterne til reparations- og serviceydelser så foreningen får den bedste ydelse til billigste pris.
 • Søgning af håndværkere, leverandører og lign. I forbindelse med nyetablering, reparationer, vedligeholdelse f.eks. udendørsbord og bænke, kokosmåtter, gitterbure til kælderrum etc.
 • Deltagelse i gennemgang og møder med håndværkere og leverandører i forbindelse med tilbudsgivning. Følge op på udførelsen og holde en tæt kontakt til håndværkeren/leverandøren under hele forløbet. Deltage i arbejdets aflevering og godkendelse af det færdige resultat sammen med bestyrelsen og håndværkeren/leverandøren.
 • Byggesagsopsyn med eksterne håndværkere.
 • kontrollere vintertjenesten i forbindelse med snerydning og saltning.
 • Godkendelse af udvalgte fakturaer.
 • Være med til at sikre at foreningen har kontakt til de bedst mulige håndværkere og leverandører med hensyn til pris, kvalitet, leveringstid, leveringssikkerhed, tillid samt betalingsbetingelser.
 • Være i dialog med kommunen.
 • Deltage i bestyrelsesmøder hvis bestyrelsen måtte ønske det.

Sidst opdateret 6. april 2024 af michael.sonne