Du kan læse vedtægterne her eller i vores informationsfolder, som du kan hente som pdf-fil.
 

Vedtægter for foreningen Bolignet Frugtvangen

 

§ 1                      NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er BOLIGNET FRUGTVANGEN.

Foreningens hjemsted er Ledøje-Smørum Kommune.

Foreningens område er den af deklaration af 11. juni 1979 omfattede ejendom, matr. nr. 27 c Smørumnedre by, Smørum, samt ejerlejligheder, udstykket deraf.

Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser.

Retten for Ballerup retskreds er værneting for alle tvistigheder i foreningens anliggender mellem medlemmerne indbyrdes, og mellem foreningen og medlemmerne.

 

§ 2                       MEDLEMMER:

Samtlige lejlighedsejere indenfor det i § 1 angivne deklarationsområde har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

Medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til en ejerlejlighed skal stedse være samhørende.

Medlemskabet indtræder, når skødet – betinget eller endeligt – foreligger tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og med retsvirkning fra den i skødet nævnte overtagelsesdag.

Et indtrædende medlem er pligtig at udrede sin sælgers eventuelle restancer af enhver art samt eventuelt påløbne omkostninger overfor foreningen.§ 3                      FORENINGENS FORMÅL:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interes

ser samt at forestå driften og vedligeholdelsen af bolignettet og øvrige tekniske anlæg, der relaterer til ovennævnte anlæg, herunder anlæg til distribution af radio- og tv- signaler, bredbånd og telefoni. Det påhviler endvidere Bolignet Frugtvangen at forestå og bekoste eventuelle nyanskaffelser vedrørende ovennævnte aktiviteter.

Foreningen skal, bortset fra en eventuel driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene af medlemmerne opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at bestride foreningens fællesudgifter med mindre, at generalforsamlingen vedtager andet for enkelte konkrete anskaffelser.

 

§ 4                      MEDLEMMERNES HÆFTELSE:

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

§ 5                      ADMINISTRATION OG A’CONTOBETALING:

Administrator og revisor skal stedse være sammenhørende med de af Ejerforeningen Frugtvangen valgte administrator og revisor.

Administrator varetager den samlede forenings drift i overensstemmelse med bestyrelsens instruktioner.

Administrator afholder alle udgifter til administration og drift af bolignettet, herunder foreningens forrentning og afdrag af eventuelle fælles lån, fælles forsikring og vedligeholdelse.

Foreningen afholder således samtlige fællesudgifter vedrørende bolignettet af enhver art, ingen undtaget.

Foreningens udgifter, der skal dækkes gennem den af medlemmerne i henhold til nærværende § påhvilende ydelse, er således alle udgifter vedrørende fællesskabet i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser samt fællesudgifter som ovenfor anført.

Udgifter fordeles ligeligt på de i § 2 nævnte medlemmer.

Et hvert medlem indbetaler et, på den årlige budgetgeneralforsamling i henhold til et af bestyrelsen forelagt budget, fastsat a’contobeløb til afholdelse af fællesudgifter.

De nævnte beløb indbetales månedsvis forud hver den 1. i en måned. Indbetalingen skal stedse være sammenhørende med indbetalingerne til Ejerforeningen Frugtvangen.

Ved for sen indbetaling skal administrator pålægge restancer et af generalforsamlingen vedtaget gebyr.

Bestyrelsen kan, såfremt det viser sig fornødent, regulere de månedlige ydelser til driftsudgifter.

Opgørelse over udgifter ved bolignettets drift forelægges ved den årlige generalforsamling.                

Eventuelle overskydende beløb overgår til næste regnskabsår.

Det, et hvert medlem evt. påhvilende restbidrag, skal indbetales senest 14 dage efter meddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til medlemmerne.

Dersom et medlem ikke senest 14 dage efter påkrav har indbetalt den af ham påhvilende forpligtelse til administrator, kan, med mindre anden skriftlig aftale foreligger, vedkommendes forbindelse med bolignettet afbrydes uden foregående varsel.

Reetablering af tilslutning kan først foretages, når det skyldige beløb samt beløb til dækning af udgifterne ved afbrydelse og reetablering er betalt til administrator.


§ 6                      GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

Ordinær generalforsamling holdes i forbindelse med ejerforeningens generalforsamling i april og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse 14 dage før.

Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab.

Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Eventuelle forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af suppleant.

7. Eventuelt.

Forlag under dagsordenens punkt 4 skal for at kunne behandles på generalforsamlingen, senest den 1. marts skriftligt med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem.

Budgetgeneralforsamlingen afholdes i forbindelse med Ejerforeningens budgetgeneralforsamling.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.

4. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Til beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller ved salg af væsentlige dele af disse eller om ændring af denne vedtægt kræves der dog at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor på generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret. Vedtages forslaget med 2/3 flertal på en generalforsamling hvor færre end 2/3 af stemmerne er repræsenteret kan det med 14 dages skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling som skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. Såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer på denne generalforsamling stemmer for forslaget, er dette endeligt vedtaget.

Hver ejerlejlighed tæller for et medlem og har en stemme.

Stemmeretten suspenderes dog ved fællesudgiftsrestance udover den sidste måned før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt. Intet medlem kan dog medbringe mere end tre fuldmagter.

Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over generalforsamlingerne.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring fra mindst ¼ af medlemmerne senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

 

§ 7                      BESTYRELSEN:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, formand, kasserer og sekretær.

Et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år og to i lige år.

Suppleanten vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Endvidere har Ejerforeningen Frugtvangen ret og pligt til at have et i ejerforeningen valgt bestyrelsesmedlem siddende som medlem med taleret i foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel overfor offentlig myndighed som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 af bestyrelses medlemmer. Administrator tegner foreningen i alle spørgsmål og sager vedrørende foreningens administration.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden finder det nødvendigt eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når de 3 valgte medlemmer er tilstede.

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af Ejerforeningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt suppleres med den valgte suppleant.

Dersom formanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

 

§ 8                      REGNSKAB OG ØKONOMI:

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Revision finder sted en gang årlig efter regnskabets afslutning.

 

§ 9                      VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Ændringsforslag til vedtægtsændringer skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles administrator.

 

§ 10                      MEDLEMMERNES RÅDIGHEDSRET OG VEDLIGEHOLDELSE:

Rådighedsret: Der henvises til Ejerforeningen Frugtvangens vedtægter § 18.

Endvidere må det enkelte medlem ikke tilslutte noget på bolignettet, der kan forøge foreningens udgifter.

Vedligeholdelse: Der henvises til Ejerforeningen Frugtvangens vedtægter § 15, 16, 17.

 

§ 11                      MEDLEMS INDSIGT:

Såfremt et medlem fremsætter skriftlig begæring om oplysninger fra protokol eller regnskabsførelse, påhviler det bestyrelsen at fremlægge de ønskede oplysninger i foreningens lokale senest 3 uger efter begæringen er modtaget.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. juni 1988 med ændringer den 27. november 2003 og ændringer den 4.oktober 2006.


© Copyright 2003-2008 Bolignet og Ejerforeningen Frugtvangen
Alle rettigheder forbeholdes.